جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
دﻋوت آﯾت ﷲ وﺣﯾد ﺧراﺳﺎﻧﯽ به ﺗوﺳل و دﻋﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﺷب نیمه ﺷﻌﺑﺎن

تاريخ انتشار : 6/23/2013اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درک ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺪﯾﺪ- ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎه آن، ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ او
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻻدﺗﺶ ﻣﺼﺪاق " وﻗﻞ ﺟﺎء اﻟﺤﻖ وزھﻖ اﻟﺒﺎطﻞ " اﺳﺖ- در ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺷﺐ ھﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ظﮫﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎء را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﻤﯽ و ﻣﻮھﺒﺖ
ﮐﺒﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ آن ﺣﻀﺮت از ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ او و از ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ظﮫﻮر او ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ
اﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻪ اﺑﯽ
ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد : ﯾﺎ اﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ! اھﻞ زﻣﺎِن ﻏﯿﺒﺖ او
ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ او و ﻣﻨﺘﻈﺮ ظﮫﻮر اوﯾﻨﺪ، اﻓﻀﻞ
اھﻞ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻘﻞ و
ﻓﮫﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ داده ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ی
ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ ، و آﻧﮫﺎ را در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی
ﮐﺴﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا(ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ) جهاد ﮐﻨﻨﺪ ، و آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺨﻠﺺ اﻧﺪ ، و ﺑﻪ ﺻﺪق ﺷﯿﻌﻪ ی ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ، و در ﺳﺮّ و ﻋﻠﻦ داﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاﯾﻨﺪ .
رﺳﻮل ﺧﺪا (ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺼﺎری در وﺻﻒ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺧﺪا در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد وﺻﻒ ﻧﻤﻮده : اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻐﯿﺐ ، و ﻓﺮﻣﻮده: أوﻟﺌﮏ ﺣﺰب ﷲ أﻻ إن ﺣﺰب ﷲ ھﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن .
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درک ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺪﯾﺪ- ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎه آن، ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻧﻮر
ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺟﻮدش ﺗﻔﺴﯿﺮ " وﺗﻤﺖ ﮐﻠﻤﺔ رﺑﮏ ﺻﺪﻗﺎ وﻋﺪﻻ " اﺳﺖ و وﻻدﺗﺶ ﻣﺼﺪاق "
وﻗﻞ ﺟﺎء اﻟﺤﻖ وزھﻖ اﻟﺒﺎطﻞ " اﺳﺖ- در ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺷﺐ ھﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ
ظهور ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎء را - ﮐﻪ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ إﻟﯿﻪ ﻣﻮارﯾﺚ اﻷﻧﺒﯿﺎء وﻟﺪﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد آﺛﺎر اﻷﺻﻔﯿﺎء اﺳﺖ - ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﺪ ، و
ﻗﻠﺐ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء را ﺑﻪ ظﮫﻮر او ﻣﺴﺮور ﮐﻨﺪ ، ﮐﻪ اﻣﺎم ھﺸﺘﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم دﻋﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ : اﻟﻠﮫﻢ وُﺳﺮّ ﻧﺒﯿﱠﮏ
ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﺑﺮؤﯾﺘﻪ.
آلهي ﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼء وﺑﺮح اﻟﺨﻔﺎء واﻧﮑﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء واﻧﻘﻄﻊ اﻟﺮﺟﺎء وﺿﺎﻗﺖ اﻷرض وﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎء وأﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن
وإﻟﯿﮏ اﻟﻤﺸﺘﮑﯽ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮدن ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﻣﺎل ﺟﻤﯿﻊ اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا اﺳﺖ ، ھﺮ روز آﻧﭽﻪ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ، و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺳﻮره ی ﻗﻞ ھﻮ ﷲ اﺣﺪ را در ھﺮ حال ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ، و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو، ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ ، و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮه ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ
اوﺳﺖ و ﺑﺎ او ﺑﻮدن، ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎء و اوﺻﯿﺎء ﺑﻮدن اﺳﺖ.اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﺮ روز ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮھﺮ ﮐﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪاﺳﺖ، ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ، ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ی اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ رﺳﺪ، ﮐﺮم او ﮐﻪ ﻣﻈﮫﺮ
ﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ، ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟!
اللهم ﺑﺤﻖ ﻓﺎطﻤﺔ وأﺑﯿﮫﺎ وﺑﻌﻠﮫﺎ وﺑﻨﯿﮫﺎ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻨﻪ أﺑﺪا
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.